Notulen Jaarvergadering 2021 d.d. 31-5-2022

Seniorenvereniging

Beverwijk/Wijk aan Zee


Notulen jaarvergadering

31 mei 2022

 1. Door de voorzitter mevr. W. de Korte werd een ieder welkom geheten en werd er kort ingegaan op de toestand van de vereniging.
 • Mededelingen

We hadden:    4 Afzeggingen voor de bijeenkomst.
Er waren:         6 bestuursleden aanwezig.
En er waren:  33 leden aanwezig.

 • Verslag secretaris 2021
  Werd goedgekeurd geen commentaar.
 • Verslag penningmeester 2021
  Door Chris uitgelegd. De vraag waarom de kosten voor de huur en energie van de biljartzaal zo verschilden werd door Chris verklaard door het niet open zijn van de zalen gedurende de corona.
 • Verslag kascommissie 2021
  Controlerende leden waren
  mevr. R. Molenaar-Hankel en de heer P. Snijders zij hebben de stukken gecontroleerd.

Geen aanmerkingen.
De penningmeester werd décharge verleend.
 • Verkiezingen/aanstelling bestuursleden
  Aangegeven dat er gedurende jaren van verzoeken om nieuwe bestuursleden, hebben we alleen voor de activiteiten iemand kunnen krijgen.
  Maar door corona is er niets van de activiteiten  gekomen.
  De vraag werd gesteld of er mensen zijn die in het bestuur wil is er geen enkele aanmelding gekomen
 • Rondvraag
  Door Peter werd voor de laatste keer gevraagdof er mensen zijn voor het bestuur?Peter zei geen bestuursleden dan is het afgelopen met de Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee als bond.

 • Wat is er besloten
  We hebben geen aanmeldingen gehad.
  Dus hierbij is de beëindiging van de bond op
  31-12-2022 een feit.
  Gegevens over eventuele aansluiten door de leden zelf bij andere bonden volgt in de komende OeW’s.
  Er is ook nog een onderdeel van de bond nl de biljartafdeling, die eventueel, als we genoeg subsidie krijgen van de gemeente en de contributie van de biljarters dit kunnen bekostigen om door te gaan als Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee met alleen een afdeling biljarten.
  Dit word door C. de Goede, P. Peter en met de biljarters W. Thomas en M. Sterkenburg besproken met de gemeente.

De bond blijft tot 31-12-2022 bestaan, dus vanaf
Woensdag                    29 juni

Woensdag                   31 augustus

Woensdag                   28 september

Woensdag                   26 oktober

Woensdag                   30 november
worden de laatste Ouder en Wijzer rondgebracht.

Ook vragen over de het invullen van de belastingaangiften werden gesteld.
We laten u niet in de steek.
In de komende OeW zullen we hier op terugkomen.

Na afloop werd er een drankje met bittergarnituur aangeboden. Vele leden bedankte de bestuursleden voor hun inzet.

Peter Snijders

Secretaris
Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee

Advertentie