Privacybeleid

Privacybeleid Seniorenvereniging Beverwijk/Wijk aan Zee

De Seniorenvereniging is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor ouderen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als U naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Secretariaat: P. Snijders 06-33727256 senverbewij@outlook.com

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschap, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens (naam adres woonplaats)
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN alleen bij automatische incasso
 • leeftijd
 • lidnummer
 • gegevens over uw lidmaatschap
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u inschrijving voor ons lidmaatschap, te verwerken.
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Om uw gegevens in te zien en / te wijzigen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.